Περιβάλλον

Για χρόνια, η εταιρία MEGARA RESINS εργάζεται με σκοπό την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων, μειώνοντας συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας στον χώρο μας. Κατά την ανάπτυξη αλλά και την κατασκευή προϊόντων, εργαζόμαστε για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριοτητάς μας, αναπτύσσοντας συνεχώς προστασία για το περιβάλλον.

Για αυτό τον σκοπό, εισαγάγαμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Τακτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στην περιοχή μας είναι αποτελεσματικά και βοηθούν στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

trees

Η πολιτική μας για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρίας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σχέδια δράσης ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
  • Λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις
  • Εφαρμόζοντας δια βίου κατάρτιση στους υπαλλήλους της εταιρίας και με συνεχή ενημέρωση για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Θεσπίζοντας την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και ενός περιβαλλοντικού οράματος σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας

Μέσω της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιτυγχάνουμε συνεχή βελτίωση της απόδοσή μας.

Ασφάλεια Εργαζομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας εξαρτάται από τις δεξιότητες και τη δέσμευση των εργαζομένων μας.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζουν τη συνολική μας λειτουργία.

Πιστοποιήσεις

Επίτευξη αριστείας μέσω της εφαρμογής ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business