Συμμόρφωση με τους κανονισμούς

valves Παρακολουθούμε συνεχώς και εφαρμόζουμε τη νομοθεσία που αφορά:
  • Στις περιβαλλοντικές αποδόσεις της εταιρείας
  • Στην αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας
  • Δήλωση συμμόρφωσης των προϊόντων μας
  • Όλα τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας , όπως ασφάλεια πυρός , έλεγχος λειτουργίας , πιστοποιήσεις κτλ.
Για τον λόγο αυτό, η Megara Resins Management , διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα με σκοπό να ανταποκριθεί και να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Περιβάλλον

Εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης για την πρόληψη περιβαλλοντικών ρύπων.

Ασφάλεια Εργαζομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας εξαρτάται από τις δεξιότητες και τη δέσμευση των εργαζομένων μας.

Πιστοποιήσεις

Επίτευξη αριστείας μέσω της εφαρμογής ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business