Βιωσιμότητα

Περιβάλλον

Εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης για την πρόληψη περιβαλλοντικών ρύπων.

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζουν τη συνολική μας λειτουργία.

Επίτευξη αριστείας μέσω της εφαρμογής ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Βιωσιμότητα & Περιβάλλον

Η βιωσιμότητα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας καθώς και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business